Телефон +359 66 800 121
  • en

Пожаро-известяване

Пожарната сигнализация се монтира в комплекс със сигнално – охранителни, локални и инженерни системи на сгради за известяване, пожарогасене, димоотвеждане, контрол на достъпа и др.

С разрешение от МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ с рег. №905000-227/12.07.2018г. „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД предлага услуги по експлоатация на противопожарни уреди и съоръжения – поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове на територията на област Габрово.

Чрез пожарната сигнализация се получава, обработва и предава с помощта на технически средства информация за пожар в обекти. Поради специфичните си възможности системите за пожароизвестяване са подходящи за приложение във всички видове обекти. Отличават се със съвременен дизайн, удобно управление и наблюдение на събитията и безотказна работа.

За своите клиенти фирмата разработва и избира най-доброто съвременно оборудване, което осигурява надеждна пожарна безопасност, простота при експлоатацията и обслужването. Системите се отличават с ниска себестойност и високо качество.


МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД работи дългосрочно с реномирани производители и доставчици на техника за пожароизвестяване като „Teletek Electronics“ и др. Фирмата ни е сертифицирана за одобрен партньор в дистрибуцията на системи за пожароизвестяване за територията на област Габрово.

Пожаро-известяване

Видове пожароизвестителни системи
Пожароизвестителните системи най-общо биват два вида – конвенционални и адресируеми, според начина на комуникация между централната станция и отделните елементи по линията на системата.
Важен метод за улесняване локализирането на възникнал пожар и евакуацията на хората в сградата е зонирането, което представлява групиране на устройствата в линиите (конвенционални или адресируеми) в определени зони и позволява разделянето на охраняемия обект на подобекти. Колкото повече на брой зони се обособят, толкова по-бързо и лесно се открива пожарът.
Конвенционалните пожароизвестителни централи са с ограничено приложение в обществени и промишлени сгради, тъй като имат значително по-ниска селективност по местоположение, но могат да осигурят напълно приемливо ниво на защита за апартаменти и фамилни къщи с по-малко на брой помещения.
При адресируемите системи централната станция адресира циклично всички елементи и прочита тяхното състояние, като при нужда подава команда за активиране или деактивиране. По този начин във всеки момент е известно местоположението на задействания датчик и неговият статус.
Абсолютната селективност не се изисква при малки жилища, но в големи сгради като болници, хотели, офиси и т. н., отсъствието й би могло да доведе до ненавременно откриване на пожара.