СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ
Designed by WebSite-Style
КУРСОВЕ ЗА ОРЪЖИЕ
НОВИНИ
ЛИЧНА ОХРАНА
GPS
„МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД предлага охрана чрез сигнално - охранителна техника /СОТ/, включваща орга- ни зация и провеждане на комплексни меро- приятия по осигуря- ване охраната на обекти, с технически средства.  ОЩЕ ...
„МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД предлага проучване,проектиране, изграждане и поддържане на пълна гама от системи за сигурност. Ползваме утвърдени иновационни продукти за пожаро- известяване, контрол на достъп и присъствие,   ОЩЕ ...
"МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД  предлага професионална физи- ческа охрана на обекти, която включва организа- цията и провеждането на комплекс от мероприятия по обезпечаване охра- ната на материални ценности в обекти. 
ОЩЕ ...
„МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД провежда курсове за безопасно боравене е огнестрелно оръжие на територията на Габровска Област. Преподавателите са високо квалифицирани и притежаващи богат опит при изпозването на къси и дългите нарезни оръжия  ОЩЕ ...
"МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД  предлага предлага лична охрана, включваща организация и провеждане на ком- пле ксни мероприятия по осигуряване охра- ната на всички и всеки, който се нуждае от това. Охраняваме не само
ОЩЕ ...
„МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД е представител на GPS Hunter  - модерната система за цялостно решение за управление и контрол на автомо- билния парк. Системата включва следене, наблю-дение и охрана 
ОЩЕ ...
за 2012
за 2011
МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП
През 2013 год. автопа-трулните екипи на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ са задържали 13 лица в своите обекти и са съставени 83 констативни протоколи за престъпни посегателства.

На
23.11.2013 год. в 20:49 часа след получен сигнал за нарушение и оглед на обект в гр. Севлиево, бе предо- твратен опит за кражба след бързата реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“.

На
07.11.2013 год. в 21:58 часа е получен сигнал от къща в с. Крушево, общ. Севлиево.  След своевременната реакция на автопатрулния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ е предотвратена кражба чрез разбиване на входната врата.

На
04.11.2013 год. в 20:49 часа е поучин сигнал за нарушение в обект в гр. Севлиево. След бързата реакция на автопатрилния екип на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ е задържано лицето К.Й. в момент на кражба. Същото е предадено на МВР.